���������� � ������ ��� ��������� ��������� � ��������� � ������

����: 14/07/2008
�����: ���� ����������

7 ���� �� ����� "����.��" ��������� �������� "��������" ���������� "����������" ������ �������� ��� ���������� "� ������� ��� �� ����� ����� ������". ����� ���� � �� �����, �� ���� ����� ������ ����� ��� ����� �.�������� ������������ ���������� ��������� ������������� � �� ��.

�� ������ ���������� ����������� ��������� ��� ������ ����� ��������� � ��� ��������� � �������� ������ �������� � ���. ��� ��������� ������: "...� ������ ��������� ����� � ����� �� �������", "� ���� ���������� ��� � �������, � ��� � �������...", "...�� � ���� ������������ ���������� � ������ ���������...", "...������� ������� ������� ������� �����������, � �� ����� �� ���������...� ���� � ���������� ������...".

����������, �� �������, � �������-�����������, �������-����������, � ����� ������ ����������� ��������. �� ���� ������ ������ ��������, ����� �� ������� �.�. "����������� ��������� �������" �� ��������� ��� ����������� ���� ������������ ����� ��� �������� �������������� ��������. � ������ ������ � ������ 1992 ���� ���� ����� �.������ ������������ ������. �������� ���� ������������ ������������� ������ "���������� ���������" ��� ������������� ������ �������. �� ������ ������ � ���� 1993 ���� ���� ����� ��� �������� ������� �����. � � ���� ������ �������� ��� �� ��� ���� �������� ������������ ����������� ��� ���������� ������������ ������� ���������� ������ �� ��. ��� ��� ������ �������� ��������� ��� ������ ����������. � ������ "������", � ��� ����� � ����� ��������� ������� � ���� ���������� � ����� � ��� ��������� ����������.

������ � ��� ��� � ���� ���� ���� ��� ������ �������������� �� ���� �������. �� ���� � ���� ����, � ���������, ������� �� �������� ��������� ����������������. �� ���� ����� ��� ������� � ��� �� ����� ������� ������, ��� ����� ��� ����������� � ���� ���� �� ��������� ������������. ���� ����� ��� � ������� �� ������� ��������. �������, ��� ��������� �� ����������� �������� � ����������� ��������� �������.

������� ������� �������� � �����, ����� ����� �� � ��������� ������� � 15% ������ �������� � ���������� �������. ����� �� �� � 2003 ���� � �������� ������ "��� �������" �������� �������, ��� ����� ��������������� ������������ � ���� ��������, ������� ����������� �������� �� ��������� ������ ����� ������ ��� ���������� � ������ ������� �������. ���� �� ��� ������ ������ ���������� ����������� ��� ������. � �� ���� ��������� �� ��, ��� ����� ���� ��������. � � ������� � � ������ ���� ���� ������. � ��� ������ ��������� � ���, ��� � �������� ������� ����.

������ � ������ ����� ��� ���������, ������ � ���� ���������� � ���������. �� �� ����� �� ������, ����������� ��������� �������� ��������, �� ��������, ������ ������ �������������� ������� ������� �� ����� ��. � �� ���� �����, ����� ������������ ��������� � ��� ������ ����, �� ���������� �� ��� ������ �� ����� �� � ����������� �� ���������� �������� ���������� �� ������ � ��������� ����������, �� � ������������ ������� �������.

� ������ 90-� �������� ������ ����������� ���������� ������� ����������� �������. ��� ����� ����� ��������� ����������� ��� ������ ����������������� ���������� ��������� �������� �������� ���������� � ����������� ������������ ������ ������ � �������� ��������� ������������� ������. ��, �������� ����������� ������� ���������� "Homo Sovetikus" � ������������� ����� � ��� ������ ��������������� ���� ������������ ��������. � ����������� ������ ������������� ������, �������������� �������������� �������� ��� ��������� ���������� �����, ���������� ������������ �������������� ������ ����� � ���� ��������, ������������ ���������� ��������� � "�����" ��������. ����� ������ ������ ��������, � ������� ����������� ������������ ����� ������ ��������� ������ ���-���� ��������� ������� ������� ������� �������� ����������� �������������� �����������, ��� ������� ������������ ������� �������� � ��������� ��������������. ����� ������� ���������� ������� �����. ����� ��������� ��������, ����������� ��������, ����� ���� ������������ �� ���� ������������ �������, ��� ��� �� ��� ������ �������� ��� ������ ���������� �������� � �� ���������� �������. �� ������ ������������� � �������� �� ����� ���������� ��������������� � ��������, ��� ���� ������������ ��������� ������ �������� � �������. � ������ ������ ����� �������� �. ��������, ������ ��������� ������������ ��������. �� ���� ������������ ���������, ����� 14 ������� 1992 ���� �.�������� �� ����� ������� ������ ����� ���������� ����������� ������� (�� �������������� ���������� �������� ����������) � ������ � ������� ������� ��������� � ���������� ��������� �������� �.������.
(����������� »»)
��������: 1 | 2
:. �������
.: ��� ������
:. �������
  • .: ������� �������
    :. �������
    Rambler's Top100
    � ���� �������